Salgs- og leveringsbetingeler

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for leverancer fra Niels Kalhave, Industrivej 18, 8800 Viborg til handlende, der køber varer til erhvervsmæssigt forbrug eller gennem erhvervsvirksomhed.

 

Leverancen
På nærværende betingelser købes de(n) varer, som er vist her på Internettet under adressen www.kalhave.dk Leverancer omfatter ingen installations- eller projekteringsydelser, medmindre dette er særskilt aftalt og Niels Kalhave er særskilt honoreret herfor.

På hjemmesiden er alle varer beskrevet med en række nøgleoplysninger. Disse oplysninger kan ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af varens funktionalitet og du bør efter købet nøje gennemgå de produktbeskrivelser og brugervejledninger, der følger med varen. Disse beskrivelser er udarbejdet af producenterne af varen og Niels Kalhave påtager sig således intet ansvar for indholdet heri.

Såfremt du har behov for yderligere oplysninger om varen inden købet, kan du altid kontakte Niels Kalhave.

 

Priser
Alle priser på hjemmesiden er angivet i DKK og inkl.. 25% moms. Priserne dækker ikke for-sendelsesomkostninger og ekspeditionsgebyr.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, excl. Færøerne og Grønland.

 

Betalingsvilkår

Alt salg sker pr. efterkrav.

 

Ordrebekræftelse
Når du har bestilt en vare hos Niels Kalhave, modtager du straks herefter en ordrebekræftelse pr. E-mail eller fax. Denne ordrebekræftelse indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, leveringsadresse, forventet leveringstidspunkt samt en oversigt over de bestilte varer.

Leveringstid
Medmindre andet er aftalt anses levering for sket, når varerne er udleveret fra Niels Kalhaves lager (ab lager) og Niels Kalhave påtager sig ikke noget ansvar for transport. Forsendelsen af varer sker med selvstændig fragtfører og Niels Kalhave har ret til på købers vegne og for dennes regning at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som Niels Kalhave måtte finde mest hensigtsmæssig.

Opgivne leveringstidspunkter er vejledende og kan således fraviges. Køber er dog berettiget til at hæve aftalen - efter forinden skriftligt at have givet Niels Kalhave et rimeligt varsel - om levering af de(n) pågældende varer, hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage og dersom dette kan tilregnes Niels Kalhave eller forhold under dennes kontrol.

 

Undersøgelsespligt og reklamation
Kunden er forpligtet til ved modtagelsen af varerne at foretage tilstrækkelige undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Kunden skal straks underrette Niels Kalhave skriftligt, hvis kunden opdager eventuelle mangler ved det leverede. Manglerne skal specificeres i den skriftlige meddelelse.

 

Mangler
Niels Kalhaves ansvar i forbindelse med mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning. Niels Kalhave omleverer eller afhjælper vederlagsfrit. Mangelfulde produkter skal kunden selv aflevere til og afhente fra Niels Kalhaves lager efter afhjælpning eller omlevering. Omkostningerne hertil dækkes af kunden.
Kunden har krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Niels Kalhaves rådighed, hvis aftalen hæves. Kunden kan ikke herudover gøre krav gældende mod Niels Kalhave, herunder kræve erstatning for driftstab, avancetab eller lignende tab.

Niels Kalhaves afhjælpnings- og omleveringspligt omfatter ikke:
Fejl opstået som følge af købers anvendelse af produkterne i sammenhæng med andre produkter, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med de medsendte vejledninger, fejl opstået som følge af købers anvendelse af produkterne på anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation, normal driftsvedligeholdelse såsom justering, normal slitage eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves, fejl, som ikke er dækket af producentens garantier, men som ellers ville være dækket af Niels Kalhaves ansvar i henhold til nærværende betingelser.

Niels Kalhave hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som følge af omstændigheder, som ligger udenfor Niels Kalhaves kontrol, hvorved menes ethvert forhold, hvis opståen eller eksistens ikke kan karakteriseres som værende forårsaget af fejl eller forsømmelser fra Niels Kalhaves side, eksempelvis, men ikke begrænset hertil, strejke, blokade, lockout, forsinkelse, mangelfulde leverancer fra underleverandører, brand, naturforhold samt lovændringer og som er egnet til at forsinke eller hindre leveringen af det bestilte.

Arbejde, der ikke er omfattet af Niels Kalhaves afhjælpnings- og omleveringspligt eller udføres udenfor reklamationsperioden, betales af kunder efter Niels Kalhaves gældende satser.

 

Produktansvar
Niels Kalhave er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhvers tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af Produktansvars-loven.

Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

Niels Kalhave har regres mod kunden, hvis Niels Kalhave overfor tredjemand pålægges produktansvar, som Niels Kalhave ikke har pligt til at dække i henhold til ovenstående bestemmelser.

Niels Kalhave påtager sig således ikke produktansvar for skader på erhvervsting tilhørende kunden eller tredjemand, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Niels Kalhaves side. Niels Kalhave er ikke ansvarlig for driftstab, andet indirekte tab eller følgeskader.

 

Værneting og lovvalg
Parterne har aftalt, at Retten i Viborg skal være rette værneting og at alle tvister, der måtte udspringe af nærværende aftale, afgøres ved anvendelsen af dansk ret.

 

Henvendelser
Alle henvendelser skal ske til:
Niels Kalhave

Tlf.:

 86 62 50 00

Fax:

 86 60 02 72

E-mail: 

 kalhave@kalhave.dk