Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud og Salg: Samtlige priser er baseret på tilbudsdagens priser med hensyn til arbejdsløn og materialepriser, såfremt andet ikke er angivet i tilbuddet eller i udbudsmaterialet.

Tilbud er kun bindende for os, såfremt vi ved modtagelsen af endelig ordre har varen til disposition eller kan fremskaffe denne, respektivt materialerne til samme, til de priser, kurser, fragtsatser, leveringstider og øvrige andre betingelser, som vi har kalkuleret med og således lagt til grund for tilbuddet, selvom disse betingelser måtte være køberen ubekendt.

Bestemmelser eller aftaler er kun gyldige, når disse er påført tilbuddet/ordrebekræftelsen – alternativt henvises til nærværende betingelser på www.kalhave.dk

Dersom ordren omfatter montage, omfatter vor leverance, med mindre anden skriftlig aftale indgås, alene monteringen af vort produkt. Dersom el-installation, tømrer- og murerarbejde eller andet sekundært arbejde er nødvendigt, udføres dette af køberen eller for køberens regning, ligesom ændringer i bestående bygninger for at skaffe adgang for montage af vores produkter udføres af løber eller for dennes regning.

Levering: Samtlige priser gælder ab fabrik i Viborg, med mindre andet er skriftligt aftalt. Fra leveringen bærer køberen risikoen for varen, ligesom vi intet ansvar har for skade, der måtte opstå under transporten.

Leveringstid: Alle leveringstider er opgivet efter vor bedste overbevisning, men der tages forbehold mod overskridelse på grund af forhold, vi ikke er herre over, såsom krig, strejke, lock-out, forsinkelse af materialer fra underleverandører eller uforudset mangel på arbejdskraft. Forsinkelse i levering berettiger ikke til annullering af ordren.

Tegninger: Alle tegninger og forslag m.v. er vor ejendom og må ikke anvendes i andre sammenhænge end de, hvortil disse er bestemt. Såfremt der ikke indgås aftale, skal tegninger m.v. returneres.

 

Reklamation: Må ske skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse. For fejl, der opstår indenfor reklamationstiden, skal der ligeledes ske skriftlig reklamation inden 8 dage efter fejlens konstatering.

Reklamationsret: Ved funktionssvigt forårsaget af fabrikationsfejl eller materialefejl ved den leverede vare, ombyttes eller repareres den fabrikerede del vederlagsfrit indtil 12 måneder efter leveringen. I det omfang der er tale om fejlfabrikerede dele modtaget fra vore underleverandører, sker vederlagsfri ombytning kun, såfremt fejlen anerkendes af vor leverandør.

Ombytningsretten omfatter ikke fejl, der skyldes almindelig slitage, fejlbetjening, mangelfuld vedligeholdelse eller fejl opstået i forbindelse med reparationer og ændringer, der ikke er udført af os.

Returnering: Varer tages kun retur efter forudgående aftale og mod et returneringsgebyr. Varer, der er fremstillet efter opgave, tages ikke retur.

Betaling: Såfremt køberen ikke overholder de fastsatte betalingsbetingelser, bortfalder garanti og service. Medmindre andet er aftalt, gælder vore normale rentebetingelser, der er påtrykt vor faktura.

Ansvar: Vi er kun ansvarlige for den skade, som det solgte forvolder, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl, der er begået af os eller af vores montører. Der ydes ingen erstatning for eventuelle udgifter som følge af driftsstop, herunder tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Vort ansvar på skade på ting kan ikke overstige 500.000 kr. Vi hæfter kun i 12 måneder fra leveringsdatoen for den skade, som det levererede kan forvolde. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af det solgte – herunder videresalg – er køberen pligtig til at holde os skadesløse for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over ovennævnte grænser. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod os i anledning af det solgte.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.